Ugunsdrošība UAB

SIA ALTECO sertificēts personāls sniedz sekojošus pakalpojumus ugunsdrošības sfērā

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju iekārtu projekta izveide - projektēšana

Projekta izstrāde tiek veikta pēc sekojošiem būvnormatīviem un MK noteikumiem:

LBN 201-10 – “Būvju ugunsdrošība”;
LVS CENT/TS 54-14 “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas”;
MK noteikumi Nr. 82 – “Ugunsdrošības noteikumi”;
MK noteikumi Nr. 500 – “Vispārīgie būvnoteikumi”;
MK noteikumi Nr. 529 – “Ēku būvnoteikumi”.

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju iekārtu uzstādīšana

Projekta izstrāde tiek veikta pēc sekojošiem būvnormatīviem un MK noteikumiem:

LBN 201-10 – “Būvju ugunsdrošība”;
LVS CENT/TS 54-14 “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas”;
MK noteikumi Nr. 82 – “Ugunsdrošības noteikumi”;

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju iekārtu apkalpošana

Projekta izstrāde tiek veikta pēc sekojošiem būvnormatīviem un MK noteikumiem:

LBN 201-10 – “Būvju ugunsdrošība”;
LVS CENT/TS 54-14 “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas”;
MK noteikumi Nr. 82 – “Ugunsdrošības noteikumi”

Automātiskās ugunsgrēka izziņošanas iekārtas

Projekta izstrāde tiek veikta pēc sekojošiem būvnormatīviem un MK noteikumiem:

LBN 201-10 – “Būvju ugunsdrošība”;
LVS CENT/TS 54-14 “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas”;
MK noteikumi Nr. 82 – “Ugunsdrošības noteikumi”;

Dokumentācija

Lai pieņemtu apkalpošanā esošu objektu ar uzstadītu automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju, objektā ir jāatrodas sekojošiem dokumentiem:

1. Projekts un izpildes dokumentācija;
2. Iekārtu tehniska dokumentācija;
3. Ekspluatācijas instrukcija;
4. Apsargājamo zonu saraksts;
5. Akts par sistēmas pieņemšanu ekspluatācijā;
6. Apsekošanas akts;
7. Pielikums Nr. 4 – “TA darbu uzskaites žurnāls”;
8. Pielikums Nr. 5 – “Sistēmas nostrādes žurnāls”;
9. Pielikums Nr. 6 – “Tehniskās apkopes reglaments”;
10. Instruktāža dežūrējošajam personālam;
11. Dežūrējošā personāla apmācības uzskaites žurnāls;
12. Dežūru Pieņemšanas – Nodošanas žurnāls;

Līguma noslēgšana

Noslēdzot līgumu par ugunsdrošības signalizācijas sistēmas tehnisko apkopi Jūs saņemsiet:

Visu darbinieku ugunsdrošības instruktažu ar praktisko apmācibu

Ugunsdrošības dokumentācijas izstrādi, rediģēšanu

Atbildīgā persona par „ugunsdrošību” objektā

Un citus nepieciešamos dokumentus

Lai novērstu vai samazinātu materialos zaudējumus, kā arī pasargātu cilvēkus ugunsgrēka gadījumā, visas
telpas objektā jāaprīko ar ugunsdrošības signalizāciju.
Ugunsdrošības signalizācija ietver: ugunsdrošības signalizācijas ķēdes ar dūmu devējiem, siltuma devējiem,
kombinētajiem devējiem, staru devējiem. Ugunsdrošības signalizācijas ķēdes tiek pieslēgtas pie kontroles pults, kura var būt apsardzes-ugunsdrošības, kā arī specializētā ugunsdrošības pults. Specializēta ugunsdrošības pults nodrošina paaugstinātu aizsardzību no traucējumiem un viltotām trauksmem, jo darba spriegums ir 24V (apsardzes-ugunsdrošības pultīm – 12V) un tā atšķir signālus “TRAUKSME” – “BOJĀJUMS”. Specializētā ugunsdrošības pults izdod trauksmes signālu tikai tad, ja ir nostrādājis ugunsdrošības devējs.
Ugunsdrošības signalizācija var būt lokāla un / vai ar pieslēgšanu pie centralizētas uzraudzības pults.