Ugunsdrošības sistēmas

“ALTECO” SIA sertificēts personāls sniedz sekojošus pakalpojumus ugunsdrošības sfērā

Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas projekta izstrāde, instalācija un apkalpošana

Visas darbības tiek veiktas pēc sekojošiem normatīviem un MK noteikumiem:

LBN 201-10 – “Būvju ugunsdrošība”;
LVS CENT/TS 54-14 “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas”;
MK noteikumi Nr. 238 – “Ugunsdrošības noteikumi”;
MK noteikumi Nr. 500 – “Vispārīgie būvnoteikumi”;
MK noteikumi Nr. 529 – “Ēku būvnoteikumi”.

Publiskās apskaņošanas, jeb Automātiskā ugunsgrēka izziņošanas sistēmu projekta izstrāde, instalācija un apkalpošana

Visas darbības tiek veiktas pēc sekojošiem normatīviem un MK noteikumiem:

LBN 201-10 – “Būvju ugunsdrošība”;
LVS CENT/TS 54-14 “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas”;
MK noteikumi Nr. 238 – “Ugunsdrošības noteikumi”;
MK noteikumi Nr. 500 – “Vispārīgie būvnoteikumi”;
MK noteikumi Nr. 529 – “Ēku būvnoteikumi”.

Gaisa virsspiediena un dūmu izvades sistēmu izbūve un apkalpošana

Visas darbības tiek veiktas pēc sekojošiem normatīviem un MK noteikumiem:

LBN 201-10 – “Būvju ugunsdrošība”;
LVS CENT/TS 54-14 “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas”;
MK noteikumi Nr. 238 – “Ugunsdrošības noteikumi”

Ugunsdrošības iekārtu vadības sistēmu izgatavošana un apkalpošana pēc projekta

Projekta izstrāde tiek veikta pēc sekojošiem būvnormatīviem un MK noteikumiem:

LBN 201-10 – “Būvju ugunsdrošība”;
LVS CENT/TS 54-14 “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas”;
MK noteikumi Nr. 238 – “Ugunsdrošības noteikumi”;
MK noteikumi Nr. 500 – “Vispārīgie būvnoteikumi”;
MK noteikumi Nr. 529 – “Ēku būvnoteikumi”.

Sistēmas tiek izgatavotas sākotnēji uz datora modulējot sistēmas darbības algoritmu, pēc kā tiek programmēts PLC (Programmable logic controller) kontrolieris. Nākamais solis ir PLC galvenā moduļa saslēgšana ar izpildes moduļiem, pēc kā vadības skapis tiek montēts objektā un pēc tam sistēma tiek apkalpota atbilstoši regulējošiem normatīviem.

Dokumentācija objektā

Lai pieņemtu apkalpošanā objektu ar uzstadītu kādu no ugunsdrošībai nozīmīgām inženiertehniskām iekārtām, objektā ir jāatrodas sekojošiem dokumentiem:

1. Projekts un izpildes dokumentācija;
2. Iekārtu tehniska dokumentācija;
3. Ekspluatācijas instrukcija;
4. Apsargājamo zonu saraksts;
5. Akts par sistēmas pieņemšanu ekspluatācijā;
6. Apsekošanas akts;
7. 9. pielikums Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 (Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls);
8. 10. pielikums Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 (Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāls)
9. Dežūrējošā personāla apmācības uzskaites žurnāls;
10.  Dežūru Pieņemšanas – Nodošanas žurnāls;

Līguma noslēgšana

Noslēdzot līgumu par ugunsdrošībai nozīmīgu inženiersistēmu tehnisko apkalpošanu Jūs saņemsiet:

Visiem darbiniekiem ugunsdrošības instruktāžas ar praktisko apmācibu

Ugunsdrošības dokumentācijas sakārtošanu - nepieciešamības gadījumā izstrādivai labošanu

Sistēmas pārbaudes un apkopes atbilstoši MK, LVS un ražotāja noteikumiem

Saziņu ar meistaru vai avārijas novēršanas brigādes izsaukuma prioritāti

Lai novērstu vai samazinātu materiālos zaudējumus, kā arī pasargātu cilvēkus ugunsgrēka gadījumā, visas
telpas objektā jāaprīko ar ugunsdrošības inženiertehniskajām sistēmām atbilstoši no to lietojuma veida..
Ugunsgrēku atklāšanas  signalizācija sevī ietver: ugunsdrošības signalizācijas ķēdes ar dūmu,  siltuma, kombinētajiem, liesmas un staru devējiem. Ugunsdrošības signalizācijas ķēdes tiek pieslēgtas pie kontroles pults, kura var būt apsardzes-ugunsdrošības (maza izmēra objektā), kā arī specializētā ugunsdrošības pults, jeb PKI (Pieņemšanas kontroles panelis).  Specializēta ugunsdrošības pults nodrošina paaugstinātu aizsardzību no traucējumiem un viltotām trauksmem, jo darba spriegums ir 24V un tā atšķir signālus “TRAUKSME” – “BOJĀJUMS”. Specializētā ugunsdrošības pults izdod trauksmes signālu tikai tad, ja ir nostrādājis ugunsdrošības devējs.
Ugunsdrošības signalizācija var būt lokāla un / vai ar pieslēgšanu pie centralizētas uzraudzības pults.