Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai

Par konkursu:

Konkursa mērķis ir samazināt oglekļa dioksīda emisijas mājsaimniecībās, atbalstot siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi uzstādīšanai dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu un piegādi mājsaimniecības vajadzībām, vai mājsaimniecību pieslēgumu izveidošanu centralizētajai siltumapgādes sistēmai.

Konkursā plānots atbalstīt esoša fosilos energoresursus izmantojoša apkures katla nomaiņu pret jaunu siltumenerģijas ražošanas iekārtu:

  • koksnes biomasas katla, kas piemērots granulu kurināmajam, ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW
  • saules kolektoru sistēmas ar akumulācijas tvertnes tilpumu līdz 400 l
  • siltumsūkņa (gaiss, ūdens, zeme) ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW

Papildus varēs uzstādīt jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas (mikroģenerātorus):

  • saules elektrostacijas (saules paneļi un invertors) ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 11,1 kW
  • vēja elektrostacija (vēja ģenerators un invertors) ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 11,1 kW

Projekta iesniedzējs ir fiziska persona – Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs, kurai zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju un kura iesniedz projekta iesniegumu. Konkursā var piedalīties arī, ja dzīvojamai mājai ir vairāki īpašnieki un visi dzīvojamās mājas īpašnieki iesniedz  piekrišanas vēstuli par projekta iesniedzēja plānotajām konkursa ietvaros atbalstāmajām aktivitātēm kopīpašumā, kas ir notariāli apliecināta vai parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Projekta izmaksas ir radušās pēc noteikumu spēkā stāšanās dienas, taču ne vēlāk kā līdz brīdim, kamēr beidzas noteikumu 4. punktā minētais atbalsts (20 000 000 euro), bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais maksimālais atbalsts ir 15 000 euro un maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte nepārsniedz 70% no siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegādes vai mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai izveides izmaksām, nepārsniedzot šo noteikumu 1. pielikumā noteikto atbalsta apjomu atkarībā no konkrētas atjaunojamo energoresursu iekārtas un tās parametriem.

Vairāk par konkursu un atbalsta noteikumiem spiest šeit un šeit.

Kā arī iesakam noskatīties solāro vebināru no 46. minūtes: YouTube